׹ 'പിടമ 𼾴Ʈ'K ş : Ʈ

׹ 'പിടമ 𼾴Ʈ'K ş : Ʈ

3浏览次
文章内容:
׹ 'പിടമ 𼾴Ʈ'K ş : Ʈ
׹ 'പിടമ 𼾴Ʈ'K ş : Ʈ

Ͻ Ʈ ;带 SGF ;7ι ÷ 'ϱ'

׹ '̽Ʈ 𼾴Ʈ'K Ů ̹ ũ

[]

н(225570) �Ʈ 𼾴Ʈ ü ִ. 迡Ʈ帣ƮA̴̱。 庮Ʈ -Ʈ 𼾴Ʈ δ 帣 pşşş Ψ ĥ ş。 н ƽ 𼾴Ʈ ࿡ ִ.

Ô ̴ 7( ð) ̱ ν ϴ Ϲ ¡ ׼ 佺Ʈ(SGF) ýƮ 𼾴Ʈ Ѵ. 7月27日至5月。带 ýƮ 𼾴Ʈ ñ⸦ d。

�Ʈ 𼾴Ʈ � ʷ ̴ (SF) Ʈ ̴. Ʈ ʹij м(RPG) п ѱ⸦ ̿ ó п ַ 帣 ִ. 帣ŭ̵ ࿡ . ̱ 'Ƽ  ̱ ļƮ ij ş ͽƮ 'ס ǥ̴。

н ǥ μ Ʈ 帣 ഴ。 ̹Ʈ、V4、Ʈ2 RPG ˵ ÷ş。 Ʈ 角色扮演游戏我 ý丮 á ̺ ϸ Ͽ츦 。

׹ '̽Ʈ 𼾴Ʈ'K Ů ̹ ũ

迡 ϽƮ 𼾴Ʈ 7ι ο ָѴ. ƽþƱ ̽ ƽ ôѵ ̾ Ʈ α⸦ Ϲ ̴。 ϼ ī ī̺ꡯ ƴ Ϻ 灾难发生。 ó Ϻ ôϱ ü。 Ʈ2 븸 Ϻ ǿ ş。

�Ʈ 𼾴Ʈ ࿡ 밨 Ŀ ִ. 7ι PC ÷ 9 𼾴Ʈ ϱ' 6 ̴。 ̴ ѱ ̿ 9 Ÿ ׽Ʈ 200 ̿l ρ. !! ̾ٸ࿡ɼ́。 ƮƯ幰̴。 PC,÷̼̽,带Ѵ。 ÷ ũν ÷̵ ̴。 ̹ ű׳ Ʃ PD еκ ִ Ʈ ̱ - ּ ϰ ִ1 ٽƮ 𼾴Ʈ 7ι 灾难 ѱ ְ带 1 。

访问 kim@sedaily.com

[ ô]" ϴ ΰ"г '̰' dz, 28 °C 90 ĺ " ù '不包括'ϡ , Ư 湮" 带 ̵ "̽, 3 不 "ϸ "ş" ű Ѻ εīƮ ɰ '̰' [± ε Žş' ](16)

分类:

游戏新闻

标签:

评估:

    留言

    推荐游戏